Jesteś w: Home » Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Szukaj w mieście
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg , Warmińsko-mazurskie
ul. Lotnicza 2, Zobacz na mapie
Tel: (55) 239-38-02
Fax: (55) 239-38-01
WWW: http://www.euh-e.edu.pl
Email: rektorat@euh-e.edu.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wydział Pedagogiki Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Administracji i Ekonomii Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Nauk o Zdrowiu Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Informacje o uczelni


Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna została powołana na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej w październiku 2001r. (DNS-3-0145-990/Eko/2001) jako niepaństwowa uczelnia zawodowa. W 2004 roku uczelnia została przekształcona w niepaństwową szkołę wyższą działająca na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym. W rejestrze niepaństwowych uczelni została wpisana pod numerem 144.


Struktura Uczelni


Organem jednoosobowym uczelni jest J.M. Rektor, Dziekan Wydziału, a kolegialnym Senat Uczelni. W skład Senatu Uczelni wchodzą:

 • J.M. Rektor, jako przewodniczący senatu,
 • prorektorzy,
 • dziekani,
 • prodziekani,
 • kanclerz,
 • przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnieni w pełnym wymiarze,
 • jeden przedstawiciel studentów,
 • pięciu przedstawicieli założyciela, którymi mogą być również osoby nie zatrudnione na uczelni.

Uczelnia z akredytacją


Uczelnia uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co oznacza, że wszystkie oferowane przez nią kierunki kształcenia spełniają wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a poziom prowadzonych studiów w pełni odpowiada kryteriom jakościowym.


Wykładowcy


Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna jest ważnym ośrodkiem inspirującym wysiłek młodych ludzi oraz stwarzającym im szanse samodoskonalenia się pod kierunkiem posiadających znaczący dorobek wykładowców. To właśnie kadra naukowo-dydaktyczna decyduje o poziomie kształcenia wyższej uczelni. Do grona pracowników naukowo- dydaktycznych należą wybitni lekarze, pedagodzy, historycy, ekonomiści, eksperci, profesorowie, socjolodzy, psycholodzy. Z uczelnią współpracuje również kilkudziesięciu wykładowców szkół wyższych z całej Polski, dzięki którym uczelnia może gwarantować wysoki poziom nauczania i jakość dyplomu.


Absolwenci


Dyplom uczelni uzyskało ponad 5 tyś. absolwentów. W kwietniu 2006 roku po raz pierwszy w historii uczelni zostały wydane dyplomy ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika (64 osoby), a we wrześniu wręczyliśmy pierwsze dyplomy studiującym u nas pielęgniarkom (32 osoby). W październiku 2007r. zainaugurowaliśmy po raz pierwszy w historii uczelni studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
Uczelnia pomaga swoim absolwentom w wejściu na rynek pracy. W tym celu zostało uruchomione Centrum Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów, w ramach którego działa Klub Absolwenta. Można tu złożyć swoje CV lub sprawdzić aktualne oferty pracy. Centrum promocji zawodowej prowadzi również pośrednictwo pracy dla studentów i absolwentów. Nasi najlepsi absolwenci znajdują zatrudnienie również na uczelni.


Studia za granicą


Od 2005 roku uczelnia jest uczestnikiem europejskiego programu wymiany studentów i naukowców Socrates - Erasmus, w ramach którego studenci naszej uczelni mogą zdobywać wiedzę w partnerskich uczelniach w całej Europie.
W programie tym bierze udział kilkaset europejskich szkół wyższych. W roku akademickim 2006/2007 dzięki programowi Socrates-Erasmus studentka EUH-E p. Agnieszka Bereziuk  wyjechała na studia do uczelni niemieckiej w FACHOCHSCHULE EBERSWALDE w Niemczech. W roku 2007/08 na wymianę z uczelniami partnerskimi w Niemczech zakwalifikowali się kolejni studenci.W październiku 2008r. do Niemiec wyjeżdza p. Judyta Przezdomska, studentka administracji.


Baza dydaktyczna


EUH-E dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym. Budynek uczelni jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiekcie zlikwidowano bariery architektoniczne. Zainstalowane windy umożliwiają swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Nasi studenci korzystają z nowoczesnych, bardzo dobrze wyposażonych pracowni komputerowych, sal wykładowych, a na zajęciach wykorzystywany jest sprzęt audiowizualny.


Biblioteka i czytelnia


Przez pięć lat udało się stworzyć nowoczesną bibliotekę akademicką. Biblioteka EUH-E posiada bardzo obszerny zbiór literatury dotyczącej dyscyplin wiedzy wykładanych w uczelni. Księgozbiór biblioteki liczy ponad 20 tys. woluminów. Uzupełnienie księgozbioru stanowią encyklopedie, słowniki, bibliografie i literatura popylarnonaukowa. Ponadto biblioteka prenumeruje 53 tytułów czasopism fachowych polskich i zagranicznych. Biblioteka jest w pełni zinformatyzowana, każdy student ma możliwość wyszukiwania właściwej dla niego pozycji. Zbiory biblioteczne systematycznie są uzupełniane o najnowsze podręczniki akademickie.


Wydawnictwo EUH-E


Wydawnictwo EUH-E jest bardzo bogate, wydaliśmy około 30 pozycji naukowych. Na uwagę zasługuje fakt, iż ukazuje się rocznik naukowy zatytułowany ACTA ELBINGENSIA, w którym publikują nasi wykładowcy, ale również nasi studenci. W roku 2008 ukazał się już VI tom tego rocznika.


Studenci


O zainteresowaniu studentów naszą ofertą edukacyjną przesądza szereg czynników, z pewnością rolę pierwszoplanową pełnią w tym wypadku zasoby intelektualne uczelni, ale nie tylko. Oferujemy naszym studentom możliwość rozwoju w  kołach naukowych, Parlamencie Studentów, Sekcji Żeglarskiej oraz innych sekcjach sportowych. Studenci uzdolnieni plastycznie mogą prezentować swoje prace w uczelnianej Galerii "Bonitas". Najzdolniejsi należą do 10 Najlepszych, mogą publikować swoje artykuły na łamach uczelnianego rocznika, jakim są Acta Elbingesia lub prezentować je podczas licznych konferencji naukowych.


Stypendia i nagrody


Wspieramy materialnie studentów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.  Studenci EUH-E objęci są też pomocą stypendialną. Przykładowo, w 2007 roku skorzystało z niej ponad 30 % studiujących, co szósty student otrzymał stypendium za wyniki w nauce. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż pani Lidia Wojnarowska, studentka administracji, obecnie już nasza absolwentka, jako pierwsza w historii EUH-E uzyskała stypendium naukowe MENiS a p. Michał Suliga student fizjoterapi otrzymał stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia sportowe.
Uczelnia promuje także szczególnie wyróżniające się postawy społeczne studentów. Osoby najbardziej zaangażowane w życie uczelni lub osiągające najlepsze wyniki w nauce otrzymują listy gratulacyjne, nagrody finansowe lub rzeczowe. W skali roku w ten sposób wyróżnia się średnio kilkunastu studentów. Każdego roku nagrody rzeczowe i listy gratulacyjne otrzymują najlepsi absolwenci poszczególnych kierunków. Specjalnym programem lojalnościowym objęci są absolwenci EUH-E, którzy decydują się kontynuować studia magisterskie (dotyczy to kierunku pedagogika i pielęgniarstwo). Ulgi przysługują także rodzinom studiującym w EUH-E.
Od czterech lat, z inicjatywy Parlamentu Studentów EUH-E, jest przyznawana Nagroda Rektora EUH-E. Stanowi ona rodzaj stypendium naukowego. Otrzymuje ją student, który w minionym roku akademickim osiągnął w skali uczelni najlepsze wyniki w nauce oraz zaangażował się w różnorodne formy pracy społecznej.

Każdy student może ubiegać się w uczelni o:

 

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium na wyżywienie,
 • stypendium mieszkaniowe,
 • stypendium naukowe MNiSW,
 • stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce,
 • stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia sportowe,
 • Nagrodę Rektora EUH-E

(nagroda przyznawana jest raz w roku najlepszym studentom),

 • nagrodę pieniężną lub rzeczową za pracę w kole naukowym lub w Parlamencie Studentów,
 • nagrodę ufundowaną przez sponsorów.

Władze Uczelni


 • J. M. Rektor - dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. EUH-E

  Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Ochrony Środowiska. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.
 • Prorektor ds. nauki - prof. zw. dr hab. Józef Borzyszkowski

  Specjalizuje się w historii Polski i historii powszechnej XIX i XX wieku. Zajmuje się też historią Pomorza, dziejami ruchu kaszubsko - pomorskiego i stosunkami polsko - niemieckimi. 
 • Prorektor ds. kształcenia - dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. EUH-E

  Studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim. W 1990 ukończył je broniąc pracę magisterską poświęconą problemowi „Kapitalizacji rolnictwa na Pomorzu na przykładzie drobnoszlacheckiej wsi Borzyszkowy”. Otrzymał za nią nagrodę Fundacji im. Edmunda Borzyszkowskiego – na czele jury oceniającego stał prof. Gerard Labuda.
 • Prorektor ds. rozwoju uczelni - dr Zdzisław Dubiella, prof. EUH-E

  Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Doktoryzował się na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalność spektroskopia plazmy.

  Był kierownikiem Zakładu Fizyki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, zwolniony w stanie wojennym. Pełnił też funkcję rektora Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie. Poseł Sejmu I kadencji.
 • Kanclerz - mgr Henryk Fall

  Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania i pedagogiki. Pracował m.in. w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełnił kierownicze funkcje, był np. dyrektorem Wydziału Organizacyjno - Prawnego.