Szukaj w mieście
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna » Wydział Nauk o Zdrowiu » Zdrowie publiczne

82-300 Elbląg , Warmińsko-mazurskie
ul. Lotnicza 2, Zobacz na mapie
Tel: (55) 239-38-02
Fax: (55) 239-38-01
WWW: http://www.euh-e.edu.pl
Email: rektorat@euh-e.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zdrowie publiczne Zdrowie publiczne - Licencjackie stacjonarne Zdrowie publiczne - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Informacje o kierunku


Zdrowie Publiczne I-go stopnia

Absolwent będzie posiadał kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki  zdrowotnej  oraz  do  realizowania  świadczeń  zdrowotnych i pełnienia  różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach  państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych.

Zdobyte kwalifikacje umożliwią  zatrudnienie absolwenta  w zakładach  opieki  zdrowotnej  oraz  instytucjach  zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia. Absolwent  będzie przygotowany  do podjęcia  studiów drugiego stopnia.
   

Przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego: Wychowanie fizyczne, Język obcy, Technologie informacyjne, Podstawy filozofii, Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Biostatystyka, Ochrona środowiska, Anatomia, Fizjologia, Patologia, Propedeutyka medycyny - choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, psychiatria, położnictwo i ginekologia; Podstawy prawa, Ekonomia, Demografia, Ochrona własności intelektualnej, Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Kwalifikowana pierwsza pomoc, Epidemiologia, Propedeutyka zdrowia publicznego, Problemy zdrowia w skali międzynarodowej, Podstawy żywienia człowieka, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Podstawy polityki społecznej i zdrowotnej, Ekonomia, Finanse, Organizacja i zarządzanie, Podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, Podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, Podstawy zdrowia środowiskowego, Ratownictwo medyczne.
 


Studia będą trwały 6 semestrów (3 lata) i 1800 - 2000h. Na kierunku planowanych jest 14 specjalności, które zostaną uruchomione w wypadku sformowania kompletu osób w grupie wykładowej. Przedmioty specjalnościowe będą realizaowane od 4 semestru.


Specjalności


 •  Ubezpieczenia zdrowotne
 • Statystyka i informatyka medyczna
 • Menadżer zdrowia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie zdrowia
 • Promocja zdrowia, odnowa biologiczna i rekreacja
 • Elektroradiologia
 • Terapia zajęciowa
 • Technika ortopedyczna
 • Optometria i optyka okularowa
 • Inspekcja sanitarna i epidemiologia
 • Protetyka słuchu
 • Przedstawiciel medyczny
 • Medycyna estetyczna i pielęgnacja urody

Opis Specjalności


1. Ubezpieczenia zdrowotne

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • Placówkach Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Zakładach i firmach ubezpieczeniowych działających na polu ubezpieczeń zdrowotnych i pielęgnacyjnych;
 • administracji rządowej i samorządowej zarówno na szczeblu ogólnopaństwowym, jak i w oddziałach realizujących zdania z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych;
 • organizacjach non-profit (fundacje i stowarzyszenia) działających w obszarze ochrony zdrowia;

Uprawnienia zawodowe:

 • tworzenie i realizacja programów polityki zdrowotnej, z naciskiem na programy o charakterze ubezpieczeniowym, na poziomie lokalnym (gmina, powiat, województwo);
 • tworzenia produktów dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych i pielęgnacyjnych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń;
 • komunikowanie się z innymi osobami systemu w celu zagwarantowania efektywnego przepływu informacji pomiędzy środowiskiem medycznym a ubezpieczeniowym;
 • posługiwanie się danymi statystycznymi, epidemiologicznymi, ekonomicznymi dla ustalania potrzeb zdrowotnych populacji, szacowania ryzyka ubezpieczeniowego, analizy wypłacalności portfela oraz projekcji kosztów świadczeń medycznych;
 • wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi i technik informatycznych;
 • znajomość rozwiązań ubezpieczeniowych w ochronie zdrowia w Unii Europejskiej oraz metod uzyskiwania funduszy i realizowania programów unijnych;
 • prowadzenie badań naukowych w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych i pielęgnacyjnych.

Przedmioty specjalizacyjne: Analiza potrzeb zdrowotnych populacji, Prawo ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne, Ubezpieczenia społeczne, Praktyka w NFZ

2. Statystyka i informatyka medyczna

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

·         placówkach służby zdrowia jako statystyk medyczny, sekretarka medyczna, rejestratorka, statystyk-informatyk itp.

 • firmach informatycznych, projektujących i wdrażających medyczne systemy informatyczne;
 • placówkach opieki zdrowotnej, wykorzystujących systemy informatyczne oraz skomputeryzowane urządzenia diagnostyczne;
 • ośrodkach naukowo - badawczych i wdrożeniowych w obszarze informatyki medycznej.

Uprawnienia zawodowe:

 • umiejętności programowania i realizacji biostatystycznego aspektu badań klinicznych;
 • wiedza związanej z prowadzeniem wewnętrznej sprawozdawczości szpitali oraz przychodni, a także rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • umiejętność wykonywanie obliczeń statystycznych związanych z dynamiką populacyjną, analizą skuteczności terapii oraz epidemiologią;
 • znajomość zasad działania specjalistycznego oprogramowania używanego w medycynie oraz funkcjonowania skomputeryzowanych urządzeń do diagnostyki i terapii medycznej;
 • wiedzę z zakresu przetwarzania i analizy danych medycznych;
 • wiedzę dotyczącą zastosowania systemów informatycznych w medycynie począwszy od gromadzenia danych medycznych, poprzez systemy ich przesyłania, wizualizacji oraz analizy;
 • umiejętności z zakresu projektowania i obsługi systemów akwizycji i przesyłania danych medycznych oraz systemów obrazowania;
 • umiejętność tworzenia internetowych serwisów medycznych;

Przedmioty specjalizacyjne: medyczne systemy teleinformatyczne, biostatystyka, sprawozdawczość statystyczno-medyczna, zarządzanie jakością usług medycznych, praktyka w zakładach opieki zdrowotnej

3. Promocja zdrowia, odnowa biologiczna i rekreacja

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • centrach fitness, wellness, siłowniach
 • ośrodkach SPA
 • klubach sportowych
 • sanatoriach 
 • szkołach różnego stopnia (przedmioty nauczania i doradztwo ukierunkowane na promocję zdrowia);
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych;
 • zakładach opieki zdrowotnej różnego typu;
 • zakładach rehabilitacji;
 • zakładach opieki społecznej;
 • hospicjach;
 • Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • ośrodkach promocji  zdrowia
 • samorządach lokalnych;
 • organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych;
 • ośrodkach rekreacji i odnowy biologicznej.
 • Stowarzyszeniach sportu, rekreacji i kultury fizycznej

Uprawnienia zawodowe:

 • wiedza w zakresie epidemiologii, rozpoznawania i prewencji chorób cywilizacyjnych i społecznych;
 • wiedza w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań prozdrowotnych i budowania zdrowotnej polityki społecznej;
 • umiejętności związane z analizą zagrożeń zdrowotnych w kontekście krajowym i międzynarodowym ( m.in. AIDS, ptasia grypa, zanieczyszczenia środowiskowe, epidemia nadwagi i otyłości, nałogi, problematyka siedzącego trybu życia w społeczeństwach uprzemysłowionych, starzenie się ludności).
 • wiedza i umiejętności niezbędne do kierowania procesem odnowy biologicznej w sporcie i rekreacji

Przedmioty specjalizacyjne: opóźnianie procesu starzenia się, dermatologia, kształcenie ruchowe, metodyka nauczania ruchu, kinezjologia, odnowa biologiczna, balneoklimatologia, podstawy masażu i refleksoterapii, możliwości adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego, praktyka w zakresie odnowy biologicznej, praktyka w gabinecie promocji zdrowia

4. Menadżer zdrowia

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

·         publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej - w zespołach i działach zajmujących się organizacją usług zdrowotnych, zawieraniem kontraktów na świadczenie usług medycznych;

·         administracji rządowej i samorządowej w oddziałach realizujących zdania z zakresu ochrony zdrowia;

·         organizacjach non-profit (fundacje i stowarzyszenia) działających w obszarze ochrony zdrowia;

Uprawnienia zawodowe:

 • wiedza menedżerska konieczna do sprawowania procesu zarządzania w jednostkach służby zdrowia
 • umiejętności kierowania polityką personalną,
 • tworzenie i realizacja polityki zdrowotnej na poziomie lokalnym (gmina, powiat, województwo);
 • zarządzanie projektami z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 • umiejętność współpracy z partnerami społecznymi działającymi w obszarze ochrony zdrowia oraz mediami;
 • wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technik informatycznych;
 • znajomości podstawowych zasad zarządzania w ochronie zdrowia w Unii Europejskiej oraz metod uzyskiwania funduszy i realizowania programów unijnych;

Przedmioty specjalizacyjne: Makro- i mikroekonomia, Ekonomia ochrony zdrowia, Rachunkowość finansowa, Marketing, Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie kadrami, Zarządzanie finansami firm, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie jakością usług medycznych, technika negocjacji, praktyka w zakładach opieki zdrowotnej

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie zdrowia

Specjalność zapewniająca uprawnienia do:

 • szkolenia oraz sprawowania nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach opieki zdrowotnej
 • pełnienia funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach sanitarno- epidemicznych,
 • zatrudnienia w firmach konsultingowych i szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w firmach zajmujących się akredytacją i certyfikacją zakładów pracy


Uprawnienia zawodowe:

 • prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy w firmie medycznej
 • umiejętność przeszkolenia pracowników w zakresie prawidłowego wykonywania czynności zawodowych na stanowisku pracy, właściwego wykorzystania środków ochrony osobistej, ochrony zdrowia (wady wzroku i postawy) przy dłuższym wykonywaniu pracy siedzącej.
 • umiejętność oceny narażenia na szkodliwe czynniki w miejscu pracy i bezpośrednio na stanowisku,
 • zarządzanie ryzykiem w miejscu pracy oraz proponowanie działań mających na celu poprawę warunków pracy.
 • prowadzenie dokumentacji odnośnie warunków pracy i zagrożenia na stanowisku pracy oaz poprzez działania profilaktyczne zapobiegać wypadkom w miejscu pracy.Przedmioty specjalizacyjne: bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia, medycyna katastrof, dydaktyka, prawo pracy , ochrona przeciwpożarowa


6. Inspekcja sanitarna i epidemiologia

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli
 • działach metodyczno-organizacyjnych d/s statystyki oraz epidemiologii zakładów opieki zdrowotnej
 • administracji rządowej i samorzadowej
 • instytucjach i komórkach organizacyjnych nadzoru sanitarno- epidemiologicznego
 • organizacjach pozarządowych

Uprawnienia zawodowe:

 • umiejętność diagnozowania potrzeb zdrowotnych wybranych populacji
 • wiedza w zakresie oceny epidemiologicznej chorób, czynników ryzyka i zasad profilaktyki;
 • znajomość funkcjonowania systemu inspekcji sanitarnej i nadzoru epidemiologicznegoPrzedmioty specjalizacyjne: Ochrona sanitarno-epidemiologiczna,  biostatystyka, bezpieczeństwo i higiena pracy, Analiza potrzeb zdrowotnych populacji, zarządzanie jakością w ochronie zdrowia, praktyka w inspekcji sanitarnej

7. Protetyka słuchu

Ukończenie tych studiów pozwala na wykonywanie zawodu protetyka słuchu w przychodniach audiologicznych i ośrodki protetycznych.

 

Uprawnienia zawodowe:

·         wykonywanie na zlecenie lekarza audiometrycznych badań słuchu;

·         wykonywanie audiometrycznych badań słuchu na potrzeby protezowania;

·         wybór, dostarczanie i dopasowywanie aparatów słuchowych;

·         instruowanie pacjentów o posługiwaniu się aparatem słuchowym, akcesoriami i innym sprzętem do protezowania i ochrony słuchu;

·         wykonywanie podstawowych napraw i wymiany elementów aparatów słuchowych;

·         wykonywanie i dopasowywanie wkładek usznych i urządzeń do indywidualnej ochrony słuchu;

·         sprawowanie opieki protetycznej nad pacjentem i jego rodziną w okresie użytkowania aparatu;

·         prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem zawodu.Przedmioty specjalizacyjne: Podstawy akustyki, Psychoakustyka, Wybrane zagadnienia z elektroniki, Budowa aparatów słuchowych, Dopasowanie aparatów słuchowych, Miernictwo aparatów słuchowych, Uszkodzenia aparatów słuchowych, Otoplastyka, Praktyka otolaryngologiczna, Praktyka w zakresie protetyki słuchu


8. Higiena dentystyczna

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • gabinetach dentystycznych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach,
 • oddziałąch chirurgii szczękowej.

 

Uprawnienia zawodowe:

·         prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych

·         środowiskach;

·         wykonywanie badań diagnostycznych oraz zabiegów profilaktyczno-leczniczych we współpracy i na zlecenie lekarza dentysty, w szczególności metodą pracy na cztery ręce;

·         wykonywanie oceny higieny jamy ustnej i zabiegów higienicznych w jamie ustnej pacjenta;

·         przygotowywanie gabinetu i organizowanie stanowiska pracy lekarza dentysty zgodnie z zasadami ergonomii;

·         wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem zawodu i z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;

·         komunikowanie się z pacjentem i jego rodziną ;

·         bieżące konserwowanie i obsługa urządzeń, aparatów i instrumentów dentystycznych.

Przedmioty specjalizacyjne: propedeutyka stomatologii, metodyka stomatologicznej edukacji zdrowotnej, materiałoznawstwo, promocja i profilaktyka stomatologiczna, praktyka stomatologiczna


9. Technika ortopedyczna

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach produkujących środki zaopatrzenia ortopedycznego,
 • instytucjach zajmujących się dystrybucją, dopasowywaniem i naprawą środków zaopatrzenia ortopedycznego,
 • NFZ i innych firmach ubezpieczeniowych


Uprawnienia zawodowe:

·         projektowanie, wykonywanie i wydawanie indywidualnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

·         dobieranie do potrzeb chorego wyrobów medycznych będących przedmiotami

·         ortopedycznymi i środkami pomocniczymi;

·         dostosowywanie przedmiotów ortopedycznych do potrzeb użytkowników;

·         dostosowywanie sprzętu codziennego użytku do potrzeb osób niepełnosprawnych;

·         prowadzenie instruktażu posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi w tym przedmiotami codziennego użytku dostosowanymi do zindywidualizowanych potrzeb użytkownika;

·         dokonywanie napraw i konserwacji przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

·         kierowanie procesem technologicznym, organizowanie stanowiska pracy

·         i zabezpieczenie materiałowego procesu produkcyjnego;

·         prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej, technologicznej, ewidencyjnej i materiałowej;

·         wydawanie opinii na potrzeby procesu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące

·         przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi


Przedmioty specjalizacyjne: podstawy zaopatrzenia ortopedycznego, technika ortopedyczna, podstawy fizjoterapii, protetyka, ortotyka, praktyka w zaopatrzeniu ortopedycznym, oddziale ortopedii i traumatologii oraz zakładzie rehabilitacji


10. Optometria i optyka okularowa

Absolwent może mieć możliwość zatrudnienia w:

 • salonach optycznych należących do wielkich międzynarodowych sieci
 • prywatnych pracowniach i gabinetach okulistycznych
 • samodzielnie prowadzonym warsztacie okularowym i/lub gabinecie pomiaru refrakcji oka
 • oddziale okulistycznym

 

Uprawnienia zawodowe:

 • wykonywanie pomiarów w zakresie niezbędnym dla potrzeb korekcji optycznej, dobierania i wykonywania okularów - za pomocą testów, programów komputerowych, urządzeń i przyrządów i środków pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania pomiarów i oceny ich wyników;
 • dobieranie soczewek okularowych i kontaktowych oraz aplikowanie soczewek kontaktowych
 • projektowanie i wykonywanie wszelkiego typu okularów i pomocy wzrokowych w zależności od warunków anatomicznych pacjenta oraz ich sprzedaż;
 • dokonywanie napraw i konserwacji wszelkiego typu okularów i innych pomocy wzrokowych;
 • przeprowadzanie i nadzorowanie treningu oraz na zlecenie lekarza - prowadzenie rehabilitacji układu wzrokowego w aspekcie przywrócenia sprawności wzrokowej pacjenta;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanym zawodem, zapisywanie specyfikacji zalecanych pomocy optycznych;
 • udzielanie informacji o konieczności systematycznych badań narządu wzroku przez lekarza okulistę;
 • udzielanie porad odnośnie działania i stosowania wyrobów medycznych związanych z optyczną korekcją narządu wzroku.


Przedmioty specjalizacyjne: fizyka,  optyka geometryczna, podstawy okulistyki, pomiary optyczne, technologie optyczne, praktyka optometryczna, praktyka okularowa, praktyka okulistyczna


11. Elektroradiologia


Absolwent będzie mógł  pracować w zakładach opieki zdrowotnej wykonując czynności  w zakresie obsługi aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej oraz aparatury elektromedycznej (elektrokardiograficznej, elektroencefalograficznej, elektromiograficznej, audiologicznej, fizjologii układu oddechowego i innej).Uprawnienia zawodowe:

·         przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych;

·         wykonywanie prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych;

·         wykonywanie samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego,

·         pierwiastków promieniotwórczych, pola magnetycznego, ultradźwięków oraz medycznej aparatury diagnostycznej w zakresie elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii i audiometrii;

·         obsługiwanie aparatury medycznej wykorzystywanej do badań diagnostycznych

·         i zabiegów terapeutycznych;

·         obsługa procesu obróbki fotochemicznej, obsługa procesu cyfrowej obróbki obrazu;

·         przygotowywanie wyników badań diagnostycznych do oceny przez lekarza;

·         pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej po uzyskaniu odpowiednich uprawnień;

Przedmioty specjalizacyjne: Fizyka, Optyka geometryczna, Biostatystyka, Ochrona radiologiczna, Radiologia, Nowoczesne techniki diagnostyczne, Techniki radiologiczne, Elektrodiagnostyka i elektroterapia, Medycyna izotopowa, Praktyka radiologiczna, Praktyka bioelektryczna, Praktyka w pracowni tomografii komputerowej i biorezonansu.

 
12. Terapia zajęciowa

Absolwent może uzyskać zatrudnienie w:

 • domach pomocy społecznej
 • hospicjach
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • sanatoriach
 • domach dziecka
 • policyjnych izbach dziecka
 • szkołach integracyjnych
 • ośrodkach interwencji kryzysowej
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • świetlicach terapeutycznych

Uprawnienia zawodowe:

·         planowanie krótko - i długoterminowych celów terapii, indywidualnego i grupowego programu terapii zajęciowej stosownie do poziomu sprawności i stanu psychofizycznego pacjenta;

·         prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i organizowanie zajęć terapeutycznych w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów,

·         siły mięśni oraz kondycji psychicznej pacjentów;

·         monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii;

·         współpraca z podopiecznymi i prowadzenie działań zmierzających do ich integracji społecznej i zawodowej, inicjowanie zmian środowiskowych wspomagających aktywność społeczną podopiecznych;

·         współpraca z innymi profesjonalistami zaangażowanymi w proces terapeutyczny i

·         rehabilitacyjny, rodziną, znajomymi i opiekunami.Przedmioty specjalizacyjne: Podstawy fizjoterapii, Geriatria, Terapia zajęciowa w wybranych rodzajach schorzeń i niepełnosprawności, Praca socjalna, Andragogika, Pedagogika specjalna, praktyka w DPS, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach opieki długoterminowej.


13. Przedstawiciel medyczny

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach medycznych
 • firmach farmaceutycznych
 • zakładach opieki zdrowotnej
 • firmach zajmujących się ubezpieczeniami zdrowotnymi

Uprawnienia zawodowe:

 • kierowanie, planowanie i realizacja różnych przedsięwzięć w sektorze zdrowia publicznego,
 • swobodne nawiązywanie kontaktów z ludźmi oparte na umiejętności wykorzystania nowoczesnych środków przekazu oraz posługiwania się językami obcymi.
 • Praktyczne umiejętności menedżerskie
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Wiedza i praktyka z zakresu marketingu

Przedmioty specjalizacyjne: Technika negocjacji, Kreowanie wizerunku firmy, Marketing międzynarodowy, Ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne

14. Medycyna estetyczna i pielęgnacja urody

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • gabinetach dermatologicznych,
 • w zakładach SPA,
 • gabinetach kosmetologicznych,
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • gabinetach medycyny estetycznej
 • centrach fitness i wellness
 • organizacjach pozarządowych


Uprawnienia zawodowe:

 • planowanie rodzaju zabiegu i stosowanie kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
 • wykonywanie zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających
 • umiejętność ścisłej współpracy z lekarzem zajmującym się medycyna estetyczna
 • pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.


Przedmioty specjalizacyjne: Dermatologia, Zapobieganie starzeniu się organizmu, Kosmetologia, Podstawy fizjoterapii, Podstawy stomatologii, Praktyka kosmetologiczna, Praktyka w zakresie medycyny estetycznej